CEPEJ ALƏTLƏRİNƏ MÜVAFIQ OLARAQ 2016-Cİ İLƏ DAİR STATİSTİK HESABAT :